Licenčné podmienky

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto licenčné podmienky a podmienky používania elektronických produktov nadväzujú  na Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) a upravujú používanie elektronických produktov zakúpených cez internetový obchod Špecializovanej nemocnice pre ortopedickú protetiku Bratislava, n. o., Záhradnícka 4880/42, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36077739, zapísanú na Krajskom úrade v Bratislave, dňa 13.07.2004 pod č. OVVSaŽP –1210/133/2004-NO., tel. 02/50 116 279 alebo eshop@snop.sk (ďalej len “ŠNOP”) a kupujúceho na internetovej stránke www.eshop.snop.sk.

Kupujúci je povinný si dôkladne prečítať nielen tieto licenčné podmienky a podmienky používania elektronických produktov (ďalej len „licenčné podmienky“), ale aj VOP a ostatné dokumenty, ktoré sa na používanie internetového obchodu vzťahujú.  Pokiaľ kupujúci s týmito licenčnými podmienkami nesúhlasí, ŠNOP žiada, aby nevyužíval tento internetový obchod. Označením políčka „Súhlasím s licenčnými podmienkami“ v objednávkovom formulári dáva najavo svoj súhlas s týmito licenčnými podmienkami a VOP.

 

II. INTERNETOVÝ OBCHOD

Cez internetový obchod www.eshop.snop.sk môže kupujúci vyhľadávať, zakupovať elektronický obsah, akým sú napríklad náučné videá, odborné brožúry a iné audio súbory alebo iný obsah digitálnej podoby (ďalej len „produkt“).

ŠNOP si vyhradzuje právo na zmenu, pozastavenie alebo ukončenie poskytovania a predaja produktu, alebo prevádzkovania internetového obchodu a kupujúci si voči ŠNOP nebude nárokovať akékoľvek záväzky.

ŠNOP je oprávnená ukončiť používanie produktu kupujúcemu, ak poruší ktorékoľvek ustanovenie týchto licenčných  podmienok.

Všetky poplatky uskutočnené s predajom produktu sú konečné a kupujúci na ich vrátenie nemá nárok po odoslaní emailu s URL adresou na stiahnutie vybraného produktu.

 

III. PRÍSTUP K OBSAHU

Kupujúci sa pred predajom oboznámil so skutočnosťou, že pre stiahnutie produktu z odkazu je potrebné, aby mal kupujúci nainštalovaný podporovaný internetový prehliadač. Pre správne zobrazovanie vybraného produktu je potrebné, aby mal kupujúci nainštalovaný Windows Media Player, VLC media player  alebo akýkoľvek softvér, ktorý umožňuje prehratie produktu vo formáte, ktorý je uvedený v jeho popise.

Po uhradení ceny, vrátane príslušných poplatkov za vybraný produkt, ktorý si kupujúci vybral, mu ŠNOP tento produkt sprístupní, odoslaním odkazu na stiahnutie jeho obsahu a to za použitia podporovaného internetového prehliadača a vyššie spomenutých softvérov.

Kupujúci si produkt z prijatého odkazu prevezme bezodkladne, najneskôr do 24 hod od prijatia emailu so zaslanou URL adresou. Povinnosti ŠNOP sa považujú za splnené od prijatia platby na účet ŠNOP a odoslania URL adresy na email kupujúceho.

 

IV.AUTORSKÉ PRÁVA

ŠNOP udeľuje kupujúcemu po zakúpení a získaní vybraného produktu nevýhradný súhlas na jeho uchovávanie, prezeranie, zobrazovanie a používanie, avšak výlučne na jeho osobné a nekomerčné účely podľa týchto licenčných podmienok a práv ŠNOP, a to na čas neurčitý.

Obsah produktov je chránený autorským právom. Kupujúci nesmie tento obsah produktov ako celok alebo jeho časti ďalej šíriť, predávať, prenajímať, požičiavať, distribuovať, vysielať alebo akokoľvek umožňovať tretím stranám prístup k vybraným produktom. Kupujúci nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v produktoch.

Kupujúci nesmie akokoľvek odstraňovať, obchádzať alebo modifikovať digitálnu ochranu (DRM), ktorá sa na obsah vzťahuje a zaväzuje sa, že k tomu nebude nabádať alebo napomáhať tretím osobám.

Kupujúci sa ďalej zaväzuje, že nebude službu ani obsah využívať na akýkoľvek protiprávny účel. Kupujúci si je vedomý, že využívaním prístupu k produktom nedochádza k prevodu duševného vlastníctva ŠNOP ani žiadneho z jeho dodávateľov k produktom, a že produkt mu nie je predávaný, ale je mu len poskytnutý súhlas s jeho používaním v rozsahu uvedenom v týchto licenčných podmienkach.

 

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci súhlasí s používaním zakúpeného produktu na vlastné riziko a ŠNOP nie je zodpovedná za prípadnú škodu, ktorá kupujúcemu v súvislosti s používaním produktu môže vzniknúť.

ŠNOP si vyhradzuje právo tieto licenčné podmienky a ostatné súvisiace dokumenty kedykoľvek meniť a doplňovať a pokiaľ tak učiní, bez zbytočného odkladu tieto zmeny zverejní na stránkach internetového obchodu. Ak sa niektoré ustanovenia alebo časti licenčných podmienok zmenia alebo stratia svoju platnosť alebo účinnosť, nemá to vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení licenčných podmienok. Nasledujúce využívanie internetového obchodu kupujúcim po zmene licenčných podmienok je považované za súhlas kupujúceho so zmeneným znením licenčných podmienok.

Pre komunikáciu ohľadom týchto licenčných podmienok môže kupujúci kontaktovať ŠNOP prostredníctvom kontaktných údajov eshop@snop.sk.

 

Tieto licenčné podmienky nadobúdajú účinnosť 1.9.2018