Obchodné podmienky

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú (ďalej len „VOP“) práva a povinnosti pre poskytovateľa Špecializovanú nemocnicu pre ortopedickú protetiku Bratislava, n. o., Záhradnícka 4880/42, 821 08 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika, IČO: 36077739, zapísanú na Krajskom úrade v Bratislave, dňa 13.07.2004 pod č. OVVSaŽP –1210/133/2004-NO., tel.  02/50 116 257 alebo eshop@snop.sk (ďalej len “ŠNOP”) a kupujúceho pri nákupe produktu v internetovom obchode umiestnenom na internetovej stránke www.eshop.snop.sk.

Kupujúci je povinný si dôkladne prečítať nielen tieto VOP, ale aj ostatné dokumenty, ktoré sa na používanie internetového obchodu vzťahujú (licenčné podmienky) a vyjadriť súhlas alebo nesúhlas s predmetnými dokumentami. Pokiaľ kupujúci s týmito VOP nesúhlasí, ŠNOP žiada, aby nevyužíval tento internetový obchod.

II. REGISTRÁCIA A INFORMÁCIE O CENE

Registrácia kupujúceho do internetového obchodu nie je možná. Kupujúci nakupuje produkt bez registrácie jednorazovým nákupom na internetovom obchode ŠNOP.

Informácia o produkte, vrátane uvedenia jednotlivých cien a ich hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých produktoch v katalógu internetového obchodu. Ceny produktov sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny produktov zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Cena produktu je konečná a nepripočítava sa k nej poštovné ani balné.

III. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúcim musí byť osoba spôsobilá na právne úkony v súlade s ust. § 7 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie produkt, počet kusov. Kupujúci má prístup ku kompletnej ponuke, pričom vybrané produkty vloží do nákupného košíka a následne prejde k objednaniu cez objednávkový formulár.

Kupujúci vykoná objednávku vyplnením objednávkového formulára bez registrácie. Do objednávkového formulára je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé informácie. V objednávkovom formulári kupujúci uvádza svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, emailovú adresu, kód na uplatnenie zľavy.

Pred potvrdením objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť zadané údaje. Potvrdením objednávky predkladá kupujúci návrh na uzavretie kúpnej zmluvy pre ŠNOP. Odoslaním objednávky kupujúci tieto VOP bez výhrad prijíma.

Kúpnou zmluvou sa pri vzťahu medzi ŠNOP a kupujúcim rozumie odoslanie záväznej objednávky s povinnosťou platby. Kúpna zmluva je uzavretá a nadobúda platnosť potvrdzujúcim emailom ŠNOP odoslaným na emailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávkovom formulári obratom po zaslaní objednávky.

Všetky objednávky kupujúceho prijaté ŠNOP sú záväzné. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a ŠNOP, pričom návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je ŠNOP povinná prijať.

Objednávka zaniká, ak kupujúci neuhradil cenu za produkt do siedmeho dňa od obdŕžania potvrdenia o prijatí objednávky.

Objednávka inštruktážnych videí

Inštruktážne videá sa prostredníctvom tohto internetového obchodu predávajú v elektronickej forme, kupujúcemu bude doručený link na stiahnutie inštruktážneho videa.

V prípade objednávky inštruktážnych videí je kupujúci v rámci výberu konkrétneho produktu v jeho popise cez internetový obchod oboznámený s veľkosťou počítačového súboru, ktorého obsahom je ponúkaný resp. predávaný produkt. ŠNOP nenesie žiadnu zodpovednosť za nedodanie produktu vybraného kupujúcim v prípade, ak bolo toto nedodanie spôsobené obmedzenými možnosťami počítačového zariadenia/vybavenia kupujúceho a/alebo bolo nedodanie spôsobené chybou na strane poskytovateľa počítačových prenosných služieb, tzn. mimo počítačového zariadenia/vybavenia ŠNOP.

Pred potvrdením objednávky je kupujúci povinný prekontrolovať si kapacitné a funkčné možnosti svojho počítačového zariadenia/vybavenia tak, aby boli spôsobilé prijať objednaný produkt.

Kupujúci v súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov potvrdením každej jednej objednávky výslovne a osobitne vyhlasuje, že pred odoslaním elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči bol kupujúci riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu kupujúceho s poskytnutím elektronického obsahu, stráca kupujúci právo na odvolanie objednávky a odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Objednávka darčekových poukážok

Darčeková poukážka je potvrdenie o časovo obmedzenom práve kupujúceho voči ŠNOP, aby mu ŠNOP poskytla plnenie, pričom kúpa darčekovej poukážky môže byť ŠNOP preukázaná v elektronickej podobe.

V prípade objednávky darčekových poukážok si kupujúci v rámci výberu konkrétneho produktu cez internetový obchod do košíka vyberá darčekovú poukážku na konkrétnu službu poskytovanú v Špecializovanej nemocnici pre ortopedickú protetiku Bratislava, n. o. v presne stanovenej hodnote.

Na výber má viacero možností dizajnu darčekovej poukážky, pričom si pri objednávke volí jednu z ponúknutých možností. Výber dizajnu je odoslaním objednávky záväzný.

Maximálny počet darčekových poukážok zakúpených jedným klientom je 10 ks. Každá darčeková poukážka má svoju platnosť, s ktorou je oboznámený klient v popise daného produktu.

Pred potvrdením objednávky je kupujúci povinný prekontrolovať si kapacitné a funkčné možnosti svojho počítačového zariadenia/vybavenia tak, aby boli spôsobilé prijať objednaný produkt. ŠNOP nenesie žiadnu zodpovednosť za nedodanie produktu vybraného kupujúcim v prípade, ak bolo toto nedodanie spôsobené obmedzenými možnosťami počítačového zariadenia/vybavenia kupujúceho a/alebo bolo nedodanie spôsobené chybou na strane poskytovateľa počítačových prenosných služieb, tzn. mimo počítačového zariadenia/vybavenia ŠNOP.

Po potvrdení objednávky a jej uhradení klientom, bude klientovi zaslaný email s linkom na stiahnutie darčekových poukážok.

Pravidlá pre uplatnenie darčekových poukážok :

 • nutnosť rezervácie ihneď po zakúpení poukážky mailom na centrumzdravia@snop.sk,
 • pri rezervácii je nutné nahlásiť číslo poukážky,
 • na objednanú aktivitu je nutné priniesť zakúpenú poukážku, bez poukážky nebude možné aktivitu absolvovať a nebude možný náhradný termín,
 • vzájomne potvrdený termín vstupu je možné stornovať mailom min 24 hod. pred nástupom, inak nebude možné poukážku uplatniť,
 • dohodnutý termín je možné zmeniť maximálne 1x,
 • na aktivitu nie je možné si vyberať konkrétneho pracovníka.

IV. PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje uhradiť kúpnu cenu bezhotovostne prevodom na bankový účet ŠNOP IBAN SK74 0200 0000 0017 4707 7158, kód banky SUBASKBX vedený vo VÚB Banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava. Po odoslaní objednávky bude kupujúcemu odoslaný email s informáciami ako platbu zrealizovať.

Dodacia lehota začína plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet ŠNOP. Po obdŕžaní platby na účet ŠNOP bude kupujúcemu odoslaný email o vybavení objednávky spolu s odkazom na zakúpený produkt a faktúra.

V prípade inštruktážnych videí je odkaz na zakúpený produkt platný 24 hodín od odoslania emailu kupujúcemu, v prípade ostatných produktov je platnosť odkazu limitovaná dobou platnosti daného produktu.

ŠNOP sa zaväzuje k dodaniu produktu a tento záväzok je splnený odoslaním emailu s odkazom na stiahnutie produktu.

Pre stiahnutie produktu z odkazu je potrebné, aby mal kupujúci nainštalovaný podporovaný internetový prehliadač. Podporovanými internetovými prehliadačmi sú Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox Opera Browse, Apple Safari, Google Chrome prípadne nimi môžu byť aj iné funkčne kompatibilné internetové prehliadače.
V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

a) Odstúpenie od zmluvy pri objednávke darčekových poukážok

Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy pri objednávke darčekových poukážok za splnenia podmienok uvedených v týchto VOP a  zákone č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kupujúci môže odvolať objednávku, pokým mu nie je doručený zo ŠNOP email s odkazom na stiahnutie vybraného produktu, a to telefonicky na telefónnom čísle ŠNOP alebo elektronickou správou na email ŠNOP, obe uvedené v týchto VOP.

V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. je možnosť zakúpený produkt vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia darčekovej poukážky. Vrátenie po tomto termíne nebude akceptované. Odstúpenie od zmluvy musí prebehnúť preukázateľným spôsobom (písomne alebo e-mailom). Na odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné použiť formulár, ktorý je súčasťou VOP.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak kupujúci oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslal najneskôr v posledný deň lehoty.
Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže kupujúci uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci. Kúpnu cenu ŠNOP vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní, na účet, ktorý kupujúci oznámil ŠNOP pri objednávke.

b) Odstúpenie od zmluvy pri objednávke inštruktážnych videí

Podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy pri objednávke inštruktážneho videa/videí, pretože jej predmetom je  poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odvolanie objednávky a odstúpenie od zmluvy.

Zákazník súhlasí s používaním služby a obsahu na vlastné riziko a ŠNOP nie je zodpovedná za prípadnú škodu, ktorá kujúcemu môže vzniknúť v súvislosti s používaním produktu.

c) Spoločné ustanovenia k odstúpenie od zmluvy pri objednávke darčekových poukážok a/alebo inštruktážnych videí

V prípade, ak kupujúci pred prijatím emailu s odkazom na stiahnutie vybraného produktu túto objednávku odvolá, vyplní formulár na odvolanie objednávky, ktorý tvorí prílohu týchto VOP. Po obdŕžaní vyplneného formulára bude ŠNOP uhradenú objednávku refundovať.

Všetky poplatky uskutočnené s predajom produktu sú konečné a kupujúci na ich vrátenie nemá nárok po odoslaní emailu s odkazom na stiahnutie vybraného produktu.

Kupujúci má nárok na vrátenie peňazí v plnej výške v tom prípade, že ŠNOP, ešte platbu neeviduje na svojom bankovom účte, alebo kupujúcemu ešte nebol odoslaný email s odkazom na stiahnutie vybraného produktu.

VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Riadne spracúvanie osobných údajov klientov vrátane ich ochrany je pre ŠNOP veľmi dôležité. Z toho dôvodu Vám týmto radi poskytneme informácie o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov,  ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať a ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov. Chceli by sme Vás ubezpečiť, že v ŠNOP máme nastavené pravidlá na to, aký zamestnanec, alebo ktoré oddelenie nemocnice ŠNOP má prístup k Vašim osobným údajom a aké osobné údaje môže spracúvať a v akom rozsahu.

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov v ŠNOP je vedúci oddelenia zdravotných poisťovní a informatiky, adresa na doručovanie písomností je totožná s adresou sídla ŠNOP, elektronická adresa je: osobneudaje@snop.sk.

Hlavným účelom spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré poskytujete ŠNOP je :

 • poskytovanie služby eshopu – vybavenie objednávky kupujúceho a jej účtovná archivácia a odoslanie emailu s odkazom na stiahnutie vybraného produktu
 • informovanie o novinkách – informovať kupujúceho o užitočných novinkách vo forme krátkych emailových správ – newsletterov

Dotknutými osobami sú pacienti, klienti, zákazníci, kupujúci používajúci internetový obchod, resp. fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom, s ktorými má ŠNOP uzavretý zmluvný vzťah o mlčanlivosti a ochrane osobných údajov:

 • poskytovateľ podpory internetového obchodu : Stingray Studio, s.r.o. Trnavská cesta 34, 82102 Bratislava

Osobné údaje dotknutých osôb nie sú zverejňované do tretích krajín.

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov voči ŠNOP tieto práva:

 • právo získať prístup

V súlade s ochranou jej dôstojnosti, rešpektovania jej telesnej integrity a psychickej integrity právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

 • právo na opravu

Právo na to, aby ŠNOP opravila jej nesprávne osobné údaje a aby doplnila jej neúplné osobné údaje.

 • právo na vymazanie

Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali ak nepodliehajú iným zákonným požiadavkám.

 • právo na obmedzenie spracúvania

Právo na to, aby ŠNOP obmedzila spracúvanie jej osobných údajov, ak:

–          dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania  ich správnosti,

–          spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

–          ŠNOP nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.

 • právo na prenosnosť osobných údajov

Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla ŠNOP, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

 • právo namietať proti spracúvaniu

Právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov ŠNOP v informačných systémoch, ktoré to povoľujú (napr. pri spracúvaní osobných údajov za účelom marketingových služieb) .

 • právo podať sťažnosť

Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov zo strany ŠNOP, ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

 • právo namietať a odmietnuť

Právo namietať a odmietnuť poskytnutie súhlasu s uchovávaním osobných údajov.

 • právo na zachovanie mlčanlivosti

Právo na zachovanie mlčanlivosti o všetkých poskytnutých údajoch.

 • právo získať informáciu

Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

 • právo na začatie konania

Dotknutá osoba, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa ust. § 100  zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, zákonnosť spracúvania jej osobných údajov môže odsúhlasiť len jej zákonný zástupca.

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo písomne na adrese sídla ŠNOP alebo na elektronickej adrese osobneudaje@snop.sk.

Súhlas na spracovanie osobných údajov je vždy vydaný za konkrétnym účelom a je možné ho kedykoľvek odvolať. Osobné údaje sa nemôžu používať na iný účel ako účel vymedzený v súhlase. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba,  počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje odstránime z našej databázy. Osobné údaje, ktoré sme získali z internetového obchodu, budeme zbierať, spracovávať používať len na účel, na ktorý boli určené.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia prijaté vzhľadom na ochranu osobných údajov sú nasledovné:

 • ŠNOP má vypracovanú internú dokumentáciu v súlade s legislatívnymi požiadavkami týkajúcu sa spracúvania a ochrany osobných údajov.
 • ŠNOP má všetkých zamestnancov, ktorí spracúvajú osobné údaje poverených na prístup k osobným údajom podľa pokynov v súlade s legislatívou.
 • Prebiehajú pravidelné školenia zamestnancov o ochrane osobných údajov.
 • Vykonávajú sa pravidelné audity ochrany osobných údajov.
 • Výber sprostredkovateľov realizujeme na základe overenia bezpečnosti, spoľahlivosti a starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov, pričom títo sprostredkovatelia a príjemcovia sú zaviazaní mlčanlivosťou a prijatím primeraných bezpečnostných opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov.

Ako používame súbory cookies

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Súbory cookies sú dôležité, využívajú sa za účelom sprístupnenia, prevádzkovania internetového obchodu, a jeho funkcionalít v požadovanej kvalite a komforte pre kupujúceho. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie. Cookies nám v žiadnom prípade neposkytujú prístup k vášmu počítaču alebo akýmkoľvek informáciám o Vás, okrem údajov, ktoré budete chcieť zdieľať s nami. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o Vašej návšteve, napríklad na ukladanie vašich predvolieb bezpečného vyhľadávania, na výber relevantných reklám, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu vašich údajov. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia.

VII. LICENČNÉ PODMIENKY

Kupujúci vyhlasuje, že je oboznámený s Licenčnými podmienkami ŠNOP a bez výhrad s nimi súhlasí.

VIII. DOZORNÝ ORGÁN  

Dozorným orgánom nad činnosťou ŠNOP na internetovom obchode je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Ústredný inšpektorát, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

IX. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Kupujúci ak je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov sú dostupné na https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi, ktorá je jedným zo subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Kupujúci môže v prípade sporu so ŠNOP podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platformy umiestnenej na

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

VOP v tomto znení sú záväzné pre kupujúceho aj pre ŠNOP. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa spravujú jej ustanoveniami, VOP účinnými v čase záväznej objednávky produktu a právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

ŠNOP nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.

Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží ŠNOP. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu ŠNOP.

ŠNOP nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzavretej medzi ŠNOP a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu.

ŠNOP si vyhradzuje právo tieto VOP a ostatné súvisiace dokumenty kedykoľvek meniť a doplňovať a pokiaľ tak učiní, bez zbytočného odkladu tieto zmeny zverejní na stránkach internetového obchodu. Ak sa niektoré ustanovenia alebo časti VOP zmenia alebo stratia svoju platnosť alebo účinnosť, nemá to vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení VOP. Nasledujúce využívanie internetového obchodu kupujúcim po zmene VOP je považované za súhlas kupujúceho so zmeneným znením VOP.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1.9.2018

Formulár pre zrušenie objednávky